Ξεκινούν τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου Σύμη – Πανορμίτης και Σύμη – Πέδι, προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ

Με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Νήσου Σύμης», ύψους 2.103.349,26 ευρώ (με ΦΠΑ).
Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύμης, (Σύμη – Πανορμίτης και Σύμη – Πέδι) και συνολικού μήκους 17,85 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες, καθρέφτες ) και οριζόντια (διαγραμμίσεις), στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας), βελτίωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση των υφισταμένων επικλήσεων οδού, αποκατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα, μη ολισθηρή, κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων, αντιστήριξη πρανών κλπ, με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού δικτύου.
Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου καθορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 2.430.000 ευρώ.
Είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Κοινοποιήστε: