Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στη Ρόδο η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Κοινή διαπίστωση όλων των μελών ήταν ότι το Πρόγραμμα, 1 χρόνο μετά την ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του, παρουσιάσει σημαντική πρόοδο.

Τα ποσοστά εντάξεων (48%), συμβάσεων (15%) και πληρωμών (5%) που έχουν επιτευχθεί το κατατάσσουν πάνω από το μέσο όρο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και μεταξύ των πρώτων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η Επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση νέων δράσεων και των κριτηρίων επιλογής τους συνολικού προϋπολογισμού 35,9 εκ. €, προκειμένου το επόμενο διάστημα να δημοσιεύσει τις σχετικές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. Οι κυριότερες από αυτές τις δράσεις αφορούν σε ερευνητικές υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, λιμενικά έργα και έργα οδικής ασφάλειας του Εθνικού  και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Επίσης προτάθηκε από την Διαχειριστική Αρχή και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η επιλογή της αστικής περιοχής της πόλης της Ρόδου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Τέλος παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκτιμώμενου προϋπολογισμού 236 χιλ. €, το οποίο περιλαμβάνει 20 επιμέρους αξιολογήσεις με έμφαση στην επίτευξη των στόχων και των επιθυμητών αποτελεσμάτων του Προγράμματος, καθώς και των επιπτώσεων από τις υλοποιούμενες δράσεις.

Κατά τη συνεδρίαση διατυπώθηκε για άλλη  μια φορά τόσο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και προς το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το δίκαιο αίτημα για αύξηση των πόρων του Προγράμματος προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία της αρχικής κατανομής που οφειλόταν στην κατηγοριοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως περισσότερο ανεπτυγμένης Περιφέρειας.

Να σημειώσουμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι το συλλογικό όργανο που έχει αποστολή να παρακολουθεί τη σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος. Πρόεδρός της είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και μέλη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά και εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Αρχής Πιστοποίησης.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Κοινοποιήστε: