Λύση στη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Καρπάθου

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. προχωρά στην υλοποίηση του επόμενου μεγάλου περιβαλλοντικού έργου, που αφορά στην Ολοκλήρωση του 2ου Κυττάρου Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 1,54 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Κάρπαθος σύγχρονες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων.
«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Καρπάθου τους τελευταίους έξι μήνες, αποδεικνύοντας πως ο Φορέας δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα αντίληψη και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και να επιλύσει οριστικά ένα κρίσιμο και χρονίζον πρόβλημα που ταλανίζει τα νησιά εδώ και δεκαετίες», τονίζει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Φορέα Γιώργος Χατζημάρκος.
Στις 14/06/2021 αναρτήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την τροποποίηση της Πράξης «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Σύμφωνα με την τροποποίηση της Πράξης, κύριοι του έργου είναι ο Δήμος Καρπάθου και ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υποστηρίξει τεχνικά τον Φορέα στην υλοποίηση των υποέργων αρμοδιότητας του.
-Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία δεύτερου κυττάρου ΧΥΤΥ Καρπάθου για τη διάθεση των υπολειμματικών αποβλήτων των νήσων Καρπάθου και Κάσου
-Την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Καρπάθου και μεταφοράς τους στη μονάδα κομποστοποίησης, η οποία θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του ΧΥΤΥ που βρίσκεται στην θέση «Γεννατού».
-Το δεύτερο κύτταρο, έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων και με χωρητικότητα 79.504 m3, θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τελικής διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων των Δήμων Καρπάθου και Κάσου (μετά από την εφαρμογή δράσεων διαλογή στην πηγή) και περιλαμβάνει εργασίες στεγανοποίησης, έργα συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής και ελέγχου, έργα συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου, έργα διευθέτησης ομβρίων και εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
-Εντός του γηπέδου θα εγκατασταθεί μονάδα ανοικτής κομποστοποίησης 315 τον/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, τα οποία θα συλλέγονται χωριστά από τους οικισμούς του Δήμου Καρπάθου. Για την εγκατάσταση κομποστοποίησης θα γίνει προμήθεια τεμαχιστή κλαδιών, αναδευτήρα και μεμβράνης επικάλυψης σωρών κομποστοποίησης, ραφιναριστή (κόσκινο) και ελαστιχοφόρου φορτωτή, ενώ θα γίνει διαμόρφωση του δαπέδου εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης.
-Η προμήθεια του εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς των βιοαποβλήτων περιλαμβάνει καφέ κάδους συλλογής οργανικών 60 lt και 240 lt, βιοδασπώμενους σάκους, απορριμματοφόρο όχημα και πλυστικό μηχάνημα.
Για τη νήσο Κάρπαθο του Νομού Δωδεκανήσου, το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της χωριστής συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση αυτών σε τοπική Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων, καθώς και τη δημιουργία νέου κυττάρου ταφής για την υγειονομική ταφή υπολειμμάτων, δηλαδή των υπολειμματικών σύμμεικτων μετά την εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή σε ευρεία κλίμακα και των υπολειμμάτων επεξεργασίας βιοαποβλήτων.
Επίσης, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Καρπάθου θα εξυπηρετείται και η νήσος Κάσος για την ταφή των υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων της.
Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των προβλέψεων του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και θ’ αποφέρει σημαντικά οφέλη όπως:
• Τη δημιουργία ενός πρότυπου ολοκληρωμένου συστήματος διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων, που θα έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων που θα οδηγούνται προς ταφή.
• Τη μείωση του παραγόμενου βιοαερίου που συνεπάγεται δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
• Εν γένει συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 29407/3508/02 (ΦΕΚ-1572/Β/16.12.02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» και συμβολή στην εκτροπή του Βιοαποδομήσιμου Κλάσματος των Απορριμμάτων που καταλήγουν σε Χ.Υ.Τ.Α. και συνεισφορά στου στόχους εκτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
• Συμβολή στο στόχο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Ν. 4042/13-12-2012
• Αποφυγή του ειδικού τέλους ταφής για απόβλητα που οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, όταν θα εφαρμοστεί.
“Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί ένα ακόμη έργο ύψιστης περιβαλλοντικής σημασίας για την Κάρπαθο, βαίνει στη φάση της υλοποίησης. Τα έργα που κατασκευάζονται μέσω του ΦΟΔΣΑ δημιουργούν άρτιες και καινοτόμες υποδομές με σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας» αναφέρει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Φορέα Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι: «Mέλημά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση τόσο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον».
Κοινοποιήστε: