Εκσυγχρονισμός των φωτεινών σηματοδοτών σε 25 κόμβους του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μια ακόμη παρέμβαση κλίμακας υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την μέγιστη ασφάλεια του οδικού δικτύου, με τη χρήση των πιο σύγχρονων και “έξυπνων” εφαρμογών
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την μεγιστοποίηση της ασφάλειας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητάς της στο νησί της Ρόδου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υλοποιεί μια ακόμη παρέμβαση κλίμακας, με τη χρήση των πιο σύγχρονων και “έξυπνων” εφαρμογών.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε χθες, Παρασκευή, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, προέβη στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (έγκριση πρώτου πρακτικού του πρώτου σταδίου του μειοδοτικού διαγωνισμού) για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.306.451,61 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΡΓΩΝΗΣ Ι.Κ.Ε.».
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των 25 κόμβων φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου, η λειτουργία των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του συνόλου των υποδομών (ιστών, καλωδίων, σωλήνων διέλευσης), του συνόλου των διατάξεων σηματοδότησης, η επικαιροποίηση των προγραμμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας, η εγκατάσταση λογισμικού τηλεμετρίας, η εγκατάσταση λογισμικού δυναμικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, η εποπτεία των εγκαταστάσεων και λογισμικών. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας μέσω της υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων του έργου:
– Επικαιροποίηση των προγραμμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας.
– Άρση υφιστάμενων προβλημάτων.
– Εκσυγχρονισμό του συνόλου των υποδομών και σηματοδοτικών διατάξεων.
– Εγκατάσταση εφαρμογής τηλεμετρικής εποπτείας για την έγκαιρη διάγνωση βλαβών.
– Εγκατάσταση εφαρμογής δυναμικής διαχείρισης της κυκλοφορίας.
– Δημιουργία ενός προτύπου εποπτείας, άρσης βλαβών και συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικών.
Επιπλέον προβλέπεται η ανάπτυξη συνεργατικών υπηρεσιών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει στην Περιφέρεια τις υπηρεσίες τριών επιμέρους συστημάτων:
– Ενός Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων φωτεινής
σηματοδότησης της αρμοδιότητάς της Περιφέρειας στο νησί της Ρόδου.
– Ενός Συστήματος έξυπνης διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας.
– Ενός Συστήματος συνεργατικών υπηρεσιών ευφυών συστημάτων μεταφορών των εγκαταστάσεων
φωτεινής σηματοδότησης.
– Υπηρεσία εκπόνησης σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας
Οι ζητούμενες τρεις υπηρεσίες θα παρέχονται στην Περιφέρεια (Κύριο του έργου) με τη μορφή διαδικτυακής
εφαρμογής ψηφιακού νέφους (εφαρμογή τύπου «cloud»).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείριση της κυκλοφορίας είτε τοπικά σε κάθε κόμβο, είτε συνολικά μέσω του συστήματος δυναμικής διαχείρισης κυκλοφορίας προβλέπεται η τοποθέτηση ανιχνευτών κυκλοφορίας, κάμερες ή μικροκυματικοί ανιχνευτές κυκλοφορίας (Radar), κατάλληλων για ανίχνευση των ακόλουθων κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών:
– Κυκλοφοριακός φόρτος ανά επιτρεπόμενη κίνηση για κάθε πρόσβαση του κόμβου.
– Ταχύτητα κίνησης οχημάτων.
– Ποσοστό κατάληψης οδοστρώματος.
– Μήκος ουράς οχημάτων.
– Σύνθεση κυκλοφορίας.
– Ανίχνευση αντίστροφης πορείας οχήματος.
Τα σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας στις περιοχές εφαρμογής, θα εφαρμόζουν σύγχρονους κανόνες και μεθόδους για διαχείριση κυκλοφορίας σε οδικά δίκτυα, και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
• Υψηλή συμφόρηση λόγω περιοδικότητας
• Διαχείριση έκτακτων ή μη συμβάντων (π.χ. προγραμματισμένα έργα κ.α.)
Συνοπτικά, οι εργασίες του έργου είναι οι εξής:
– Σε όλους τους κόμβους προβλέπεται εκπόνηση ή επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών,
προσαρμογή στους τρέχοντες κυκλοφορικούς φόρτους, αντιμετώπιση καταγεγραμμένων προβλημάτων και συστηματική αρχειοθέτηση των κυκλοφοριακών μελετών.
– Κατάργηση σχεδόν του συνόλου των υφιστάμενων υποδομών (καλωδίων, σωλήνων διέλευσης και
φρεατίων) και στην κατασκευή νέων.
– Κατάργηση σχεδόν του συνόλου των υφιστάμενων ιστών και αντικατάστασή του με νέους
γαλβανισμένους και βαμμένους.
– Αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων σηματοδοτών, των ρυθμιστών, των ανιχνευτών κίνησης
και του λοιπού εξοπλισμού με στόχο εκσυγχρονισμό, την τυποποίηση και την ενσωμάτωση των
τροποποιήσεων των νέων μελετών.
– Κατασκευή πεζοδρομίων σε θέσεις διαβάσεων πεζών, συμπλήρωση διαγραμμίσεων και πινακίδων
κυκλοφορίας.
– Παροχή από τον ανάδοχο υπηρεσίας Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης και Ελέγχου όλων των
εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης.
– Εποπτεία των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων από τον ανάδοχο που περιλαμβάνει
τηλεεπιτήρησης, περιοδική επιτόπια επιθεώρηση, προληπτικής συντήρησης των κόμβων, την
διατήρηση σε επιφυλακή προσωπικού του αναδόχου, για αποδοχή αναγγελιών συμβάντων ή και
βλαβών και την άμεση επέμβαση προς αποκατάσταση.
– Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος δυναμικής διαχείρισης και παρακολούθησης της
κυκλοφορίας, και συνεργατικών υπηρεσιών ευφυών συστημάτων μεταφορών και της υποχρέωσης
παρακολούθησης δεικτών παρακολούθησης της απόδοσης λειτουργίας των υφισταμένων
προγραμμάτων σηματοδότησης καθώς και των εφαρμοσμένων σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας
(Key Performance Indicators – KPIs).
Κοινοποιήστε: