Απόφαση ένταξης δράσεων αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου, στο ΠΑΑ 2014 – 2020

Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διατήρησης/ διαχείρισης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας του νησιού
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020» το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου». Το έργο έχει προϋπολογισμό και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 179.924,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Η Γυάρος εντάχθηκε τo 2011 στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, ενώ τον Ιούλιο του 2019 θεσμοθετήθηκε η νέα πρότυπη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στη Γυάρο, με σκοπό την υλοποίηση μέτρων και δράσεων που θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον φυσικό του πλούτο και θα στηρίζουν την ήπια ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διατήρησης/ διαχείρισης και αποκατάστασης στοιχείων βιοποικιλότητας, μέσω του σχεδιασμού και της παραγωγής ενός ολοκληρωμένου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος και δράσεων προστασίας της χλωρίδας. Aποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το WWF Ελλάς το 2013 που στόχευε στην δημιουργία μιας νέας πρότυπης Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) γύρω από το νησί της Γυάρου, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος τόσο των ανθρώπων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.
Αντικείμενα της Πράξης αποτελούν:
i.Ο τεχνικός και θεματικός σχεδιασμός διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος,
ii.Ο σχεδιασμός, η συλλογή, η οργάνωση και η επεξεργασία υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος και η διατύπωση σχετικής γραφιστικής προσέγγισης/ γραφιστικής λύσης,
iii.Η κατασκευή και η εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημερωτικής σήμανσης,
iv. Η ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για έξυπνες συσκευές (smartphones, tablets), βασισμένου στην τεχνολογία Bluetooth Low Energy (BLE),
v.Η δημιουργία ψηφιακών/ διαδικτυακών υποδομών ενημέρωσης (portal ενημέρωσης, εικονική ξενάγηση),
vi.Η προσαρμογή του υλικού ενημέρωσης για την προσβασιμότητά του από άτομα με αναπηρία,
vii.Η εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση και αποκατάσταση της χλωρίδας και η υλοποίηση σχετικών δράσεων παρακολούθησης και προστασίας.
Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου» εντάσσεται στην Υποδράση 19.2.4.5 του Υπομέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κυκλάδων ΑΕ. Δικαιούχος του έργου είναι η WWF Ελλάς.
Κοινοποιήστε: