Τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 540.000 € με τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Με το ποσό των 540.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί  τα έργα της συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Για το σκοπό αυτό, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Μανώλη Μαργαρίτη.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά την ανάληψη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας για την χρηματοδότηση της συντήρησης και του εκσυγχρονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Φορέας ανάθεσης και υλοποίησης των έργων είναι ο Δήμος.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των μελετών που έχει συντάξει και θεωρήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και αφορούν την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Οι προβλεπόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση  είναι οι εξής:

  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11 «Νίκος Βλακός» της Τ.Κ. Χαλκείου
  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση Μονή Νάξου
  • Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 στη θέση Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου
  • Αθλητικό κέντρο στη θέση «Μαυρομοίρες» της Τ.Κ. Απεράθου
  • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε €540.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α . Η δαπάνη θα  καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Κοινοποιήστε: