Ξεκινούν τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας σε Έμπωνα, Κρητηνία, Διμυλιά – Ελεούσα- Πλατάνια – Απολλώνα – Σάλακο

Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης με τους αναδόχους των έργων

Το «πράσινο φως» για την έναρξη δύο έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του
Δήμου Ρόδου, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 780.885,74 €, τα οποία με
απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία προέβη στην προέγκριση
υπογραφής σύμβασης με τους αναδόχους, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
δημοπράτησης.
Πρόκειται για τα έργα:
«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε.
Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου», συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 417.544,85 €
και
«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών –
Απολλώνων – Σαλάκου, Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» συνολικής επιλέξιμης
δημόσιας δαπάνης 363.340,89 €
Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στη Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 4.3. «Στήριξη για
επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ 2014 – 2020) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Κοινοποιήστε: