ΑΡΧΙΚΗ
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΝΕΑ - PRESS ROOM   ΑΡΘΡΑ     ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΝΕΑ - PRESS ROOM

 

Απάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (2)

09 Ιουλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις του εκτελούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Νίκου Θεοδωρίδη, σχετικά με την απόρριψη της Προγραμματικής Σύμβασης για την επαναλειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Όταν μιλά ο κ. Θεοδωρίδης για παρανομίες και δημιουργεί ένα φαντασιακό κλίμα που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να τεκμηριώσει, οφείλει να κάνει δύο πράγματα:  να θυμάται ότι έχουν αλλάξει οι συνομιλητές του και να διανέμει και τα στοιχεία που να περιγράφουν τα λεγόμενα του. Επειδή λοιπόν ο ίδιος δεν το κάνει αυτό, δίνουμε εμείς στην δημοσιότητα το κείμενο της αποφάσεως για να εμπλουτίσουν οι συμπατριώτες μας τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα και να ξέρουν και ποιά ακριβώς ήταν η περίφημη παρανομία που αυτή την φορά ανακάλυψε. 

Το αποκαλυπτικό ως προς το σοβαρότατο δίλημμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αν η αναφορά του νομοθέτη σε «μηχανήματα και μέσα» εννοεί και τα οχήματα - αυτοκίνητα (και όχι ενδεχομένως άλογα, όνους και ημιόνους), αποτυπώνεται στην σελίδα 10 του πρακτικού της απορριπτικής απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, ως εξής:

Επειδη?, ναι μεν προβλε?πεται στην παρ. 4 του α?ρθρου 100 η δυνατο?τητα, στο πλαι?σιο εκτε?λεσης των εν λο?γω προγραμματικω?ν συμβα?σεων, παραχω?ρησης απο? το ε?να συμβαλλο?μενο με?ρος στο α?λλο ρητω?ς «ακινη?των, εγκαταστα?σεων, μηχανημα?των και με?σων», εντου?τοις δεδομε?νης της ισχυ?ος ειδικω?ν κανο?νων δικαι?ου, που ρυθμι?ζουν τους δικαιου?χους χρη?σης (και κατα? παραχω?ρηση) ειδικα? των κρατικω?ν αυτοκινη?των οχημα?των, δεν ει?ναι δυνατο?, καθ’ ερμηνει?α, να θεωρη?σουμε ο?τι με τους γενικω?ς αναφερομε?νους στην ως α?νω δια?ταξη ο?ρους «μηχανη?ματα και με?σα» νοου?νται και αυτοκι?νητα οχη?ματα, τα οποι?α εα?ν η?θελε ο τυπικο?ς νομοθε?της θα τα κατονο?μαζε ρητω?ς.

Κατόπιν του σκεπτικού απόρριψης της Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και ειδικότερα των όσων αναφέρονται στην σελίδα 10 (η οποία επισυνάπτεται) και μέχρις ότου ο κ. Θεοδωρίδης αποσαφηνίσει αν ο νομοθέτης, όταν αναφέρεται σε μηχανήματα και μέσα εννοεί και τα αυτοκίνητα- οχήματα,    η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σκέπτεται πολύ σοβαρά να επεξεργαστεί την δυνατότητα σύστασης Σώματος Ιππικού, για την λειτουργία των υπηρεσιών της”.

 

 


 

PHOTOGALLERY

 
 
 
 
       
 
πίσω
 
     
     
  Γιώργος Χατζημάρκος
Εθελοντών Δωδεκανησίων 26
Ρόδος
2241076848
info@giorgoshatzimarkos.gr